Kỹ thuật an toàn lao động: Một số Thông tư về công tác AT-BHLĐ

5 tháng 5, 2011

Một số Thông tư về công tác AT-BHLĐ

1. Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ LĐTBXH
Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

2. Thông tư Liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công an
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
3. Thông tư Liên tịch số 70/2007/BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến năm 2010
4. Thông tư Liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/1/2007 của Bộ LĐTBXH-Bộ Công an và Viện Kiểm sát ND Tối cao

Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ TNLĐ chết người, TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm
5. Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế

Hướng dẫn khám sức khỏe 
6. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số điều Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc và cách tính trợ cấp một lần, hàng tháng đối với người bị TNLĐ, BNN.
7. Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tế

Hướng dẫn khám BNN.
8. Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp

Hướng dẫn các hoạt động về quản lý ATHC bao gồm: khai báo hóa chất nguy hiểm; đánh giá hóa chất mới; phiếu ATHC; phân loại và ghi nhãn hóa chất; kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn và báo cáo ATHC.
9. Thông tư Liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/10/2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho NLĐ
10. Thông tư Liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BYT ngày 17/3/1999 của BLĐTB&XH và BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với NLĐ làm việc trong ĐK có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
11. Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ
12. Thông tư Liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của Bộ LĐTBXH-Bộ Y tế và Tổng LĐLĐ VN

Hướng dẫn khai báo, điều tra TNLĐ. 
13. Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ LĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN
14. Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
15. Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 11/1/2011 của Bộ LĐTBXH-Bộ Y tế và Tổng LĐLĐ VN


Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong cơ sở lao động. 
16. Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ.
17. Thông tư số 10/1998/LĐTBXH ngày 28/5/1998 của Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
18. Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20/4/1998 của Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH


Hướng dẫn thực hiện các quy định về BNN.
19. Thông tư số 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế


Hướng dẫn thực hiện quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe NLĐ và BNN. 
20. Thông tư Liên bộ số 03/TT-LB ngày 28/1/1994 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế


Quy định các ĐKLĐ có hại và các công việc không được sử dụng LĐ nữ. 
21. Thông tư số 202/TT-BQP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng BQP
Quy định tổ chức thực hiện công tác ATLĐ, BHLĐ trong quân đội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét