Kỹ thuật an toàn lao động: Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng hàng quý

4 tháng 7, 2011

Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng hàng quý

CÔNG TY...........               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG AN TOÀN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /BC-AT                                          TP.Hồ Chí Minh,  ngày     tháng    năm  2011

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG QUÝ     NĂM 20
Mục tiêu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (định kỳ, theo kế hoạch, đột xuất) việc thực hiện của các đơn vị các quy định về ATLĐ-PCCN tại tất cả các sản phẩm và hiện trường, đảm bảo 100% không xảy ra sự cố nghiêm trọng về người và tài sản, hạn chế thấp  nhất các tai nạn nhỏ lẻ.
TT
CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
MỤC TIÊU
CHỈ SỐ SO SÁNH VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
NHẬN XÉT
PHÂN TÍCH
ĐÁNH GIÁ

Quý  I

2010

Quý I

2011
Chỉ số
Tăng, giảm
1
Huấn luyện, tuyên truyền về ATLĐ-PCCN-BVMT

2
Tăng cường kiểm tra giám sát:


- Thông báo vi phạm


- Cấp giấy phép cắt hàn, sơn


- Thực hiện phiếu car

3
Bố trí phương tiện PCCN:


- Xe, bơm


- Quạt thông gió


- Bình chữa cháy


- Biển báo chỉ dẫn

4
Kết quả thực hiện:


- Tai nạn lao động


- Tai nạn giao thông


- Sự cố cháy, nổ


- Sự cố máy móc, thiết bị


NGƯỜI KIỂM TRA

NGƯỜI TỔNG HỢP 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét